2019 Politechnika Łódzka egzamin na architekturę z rysunku 18 lipiec 2019

ŁÓDŹ
CZAS RYSOWANIA
  • Sprawdzian uzdolnień plastycznych trwa łącznie 5 godzin, polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych, dotyczących zadanych tematów.

 

OGÓLNY TEMAT EGZAMINU  Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni

 

TEMATY Z UBIEGŁYCH LAT 2017/2018;

Zestaw 1

Zadanie dwuczęsciowe na podane tematy – czas 5 godzin

Część I: Ulica pomiędzy dwiema fabrykami w kompleksie przemysłowym – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wnętrze holu w multikinie – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Mała, wąska uliczka z kawiarniami – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

2016/2017

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miasto portowe widziane od strony morza – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Moje wyobrażenie wnętrza labolatorium naukowego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Miasto z rzeką i mostem – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Podwórko starej kamienicy – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

2015/2016

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Bulwar nadrzeczny w mieście – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wraki samochodów na starym podwórku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Budynek grożący zawaleniem – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Spacer wzdłuż murów starego miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Kawiarnia na molo – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

 

2014/2015

Zestaw 1

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wsi spokojna, wsi wesoła… – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wielkomiejska ulica z drapaczami chmur – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Rupieciarnia na strychu – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Spacer w dżungli wielkiego miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Magazyn rzeczy znalezionych – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Miasto przyszłości – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

 

 

 

PUNKTACJA I WARUNKI ZALICZENIA EGZAMINU WYMAGANE: MATEMATYKA+ JĘZYK OBCY+SPRAWDZIAN UZDOLNIEN PLASTYCZNYCH

 

 

 

Klasyfikacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na podstawie egzaminu maturalnego, będzie prowadzona na podstawie liczby punktów uzyskanych z poziomu podstawowego lub rozszerzonego obliczonej zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości kandydata podany jest więcej niż jeden wynik z danego egzaminu, do klasyfikacji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów.

Brak oceny z egzaminu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

 

Przedmiot kwalifikacyjny Wynik egzaminu maturalnego
poziom podstawowy poziom rozszerzony
poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100% poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100%
liczba punktów za każdy procent
matematyka 0 2 0 5
język obcy 0 0,8 0 2

 

Kwalifikacja kandydatów ubiegających się  o przyjęcie na podstawie egzaminu maturalnego w ramach programu Matury Międzynarodowej będzie prowadzona na podstawie liczby punktów obliczonej w podany sposób:

Liczba punktów = w x 25

w = wynik całkowity podany na dyplomie IB

 

W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru:

w przedziale od 30% do 100%

1,5 x w + 50

gdzie w – wynik części pisemnej egzaminu maturalnego wyrażony w procentach.

 

 

 

 

 LICZBA MIEJSC

 

 

 

 

 

MAX. PKT.

 

 

 

 

PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT

rocznik             licz kandydatów        licz miejsc

2017/2018     268                                86

2016/2017     217                               90

2015/2016     246                               80

2014/2015     305                               80

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem dalszej klasyfikacji kandydata jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów.

 

Politechnika Łódzka nie publikuje minimalnych progów potrzebnych do dostania się na dany kierunek

PRZEBIEG EGZAMINU I CO WZIĄĆ Przebieg sprawdzianu:

Rysunek odręczny ołówkiem, z wyobraźni, na zadany temat.

Część I: arkusz papieru o wymiarach 50 cm x 70 cm

Część II: arkusz papieru o wymiarach 35 cm x 50 cm

Potrzebne materiały: ołówki i gumki.

  • Celem sprawdzianu jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni.